Årsberetning 2020

Generelle aktiviteter

Afholdte møder

Billedkunstrådet har afholdt møder på rådhuset d. 18.05 - 3.09. - 30.11. flere møder blev aflyst på grund af Corona-nedlukning. Der har derudover været afholdt formøder for billedkunstrådets medlemmer d. 8.02 og 23.09. samt arbejdsgruppemøder om vedligehold af raRbat-stien i Varnæs / Bovrup d. 17.06 og d. 23.09.

Status på indsatsområderne

Arkitekturguide/ maritim guide

Som opfølgning på guiden til Maritim Byvandring i Aabenraa, er der nu som planlagt udarbejdet en Maritim Guide over Løjtland og Kalvø. Guiden der har samme format som den over Aabenraa ligger nu sammen med denne på Rådhuset, Visit Aabenraa i det gamle rådhus samt på Aabenraa Bibliotek.

Arkitekturens Dag

Det blev tidligere besluttet at Arkitekturens Dag , der er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Billedkunstrådet fremover afholdes hvert andet år første gang i 2020, dette måtte udsættes til 2021 pga. corona situationen.

Sommer Ateliers

"Åbent Atelier"er afløst af "Sommerateliers" som en ny form for formidling af kunst i kommunen, hvor der fokuseres på samarbejde på tværs af grænsen. Planen var at der i sommeren 2020 skulle holdes en kunstudstilling med inviterede kunstnere fra det sydlige Danmark og fra Slesvig Holsten. Udstillingerne skulle vises i henholdsvis Aabenraa Kunsthandel og i Galleri Nexus i Uge og i Slesvig Holsten, de er alle blevet udsat til sommeren 2021.

Øvrige aktiviteter

Telemuren

På baggrund af flere alternative borgerforslag efter et nyt møde om andre placeringer, blev værkets fremtid atter uvis.

Aabenraa Kommune opsatte herefter en række kriterier for Telemurens placering. Et forslag fra bl.a. Billedkunstrådet om en placering på Gasværksvej ved Sønderjyllandshallen opfyldte alle kriterier og blev valgt som det rette sted for en genopsætning af kunstværket, dette forventes at ske i forbindelse med byfornyelsen af området.

"Sønnen" genforeningsparken

Billedkunstrådet havde anbefalet at skulpturen blev stående i Genforeningshaven ud til stien, hvor mange unge og gamle dagligt passerer, og hvor den oprindelig er skænket til at stå. Da skulpturen " Sønnen" nu er endt med at blive flyttet til den nyanlagte Genforeningspark ved Folkehjem, har Billedkunstrådet foreslået, at der skabes en ny skulptur til den tidligere genforeningshave i Aabenraa midtby. Ideen er blevet behandlet i Kultur- og fritidsudvalget og det forventes at der i 2021 afholdes en konkurrence med en inviteret gruppe kunstnere.

Folder om John Kørners værk

Billedkunstrådet arbejder på en mindre folder om værket af John Kørner på Aabenraa Gl. Rådhus, dette forventes først klar i 2021 pga. corona nedlukning.

Renovering af Nordbyen

Billedkunstrådet er blevet inddraget i planlægningen af fornyelse af den nordlige bydel og har deltaget i flere møder om valg af kunstnere og projekter til flere af forbindelsesgange til gågaden.

Renovering af Kunst og skulpturer

Per Kirkeby maleri

Der er indgået aftale om renovering af tre malerier og de er med forsinkelse nu bragt til professionel konservator til renovering.

Skulpturen Lille Bjørn

Den forsvundne lille skultur " Lille Bjørn" i Rødekro bymidte er blevet genskabt i granit f billedhugger Monika Poulsen og kom tilbage på sin sokkel i november 2020.

Oversigt over vedligehold af Skulpturer.

Billedkunstrådet har på kommunens opfordring tilset et udvalg af skulpturer i kommunen og har efterfølgende udarbejdet en oversigt over behov for eftersyn, rensning og anden form for vedligehold.

Ny Kunstpris

Billedkunstrådet ønskede at markere genforeningen med en dansk / tysk kunstpris, dette skulle ske i samarbejde med Heirich Böll Stiftung, Kiel.Der har været afholdt flere møder og der er udfærdiget et forslag til en drejebog for aftaler for gennemførelse. Pga. Corona nedlukningen er projektet forsinket. Prisen tænkes nu uddelt første gang i Aabenraa i 2021.

Pressearbejde og markedsføring

Billedkunstrådet har arbejdet med pressemeddelelser, annoncer og interviews for at fremme sit arbejde. Der har været en øget inddragelse af rådet i det kommunale arbejde med byfornyelse og renovering og vedligehold af kunstværker i kommunen.

Billedkunstrådet

Fik i 2020 to nye medlemmer Arkitekt Jørgen Höeck og Kunsthistoriker og Museumsinspektør Iben Johansen efter afgående medlemmer Billedkunstner Anne Lildholdt Jensen og Landskabsarkitekt Niels Junggreen Have. Iben Johansen måtte efter kort tid forlade formandsposten i Billedkunstrådet pga. øget arbejdspres. Aabenraa Kommune har i stedet fra 2021 udpeget et nyt medlem Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang.

Konklusion

Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplan 2020.

Vi ønsker en fortsat god dialog og sparring med såvel de politiske udvalg og forvaltning samt aktører inden for kunstområdet i 2021. Rådet vil gerne bruge sin kunstfaglige ekspertise på at gøre byen attraktiv for borgerne og kommende tilflyttere til kommunen.

Via Billedkunstrådets medlemmers netværk føler vi os godt orienteret om aktiviteterne og om de nye tiltag der sker på kunstområdet både lokalt, regionalt,nationalt og internationalt. Vi ser frem til et øget samarbejde også over grænsen.

Billedkunstrådet er oprettet ud fra Statens Kunstfonds forordning for Kommunale Billedkunstråd