Årsberetning 2019

Generelle aktiviteter

Afholdte møder

Billedkunstrådet har afholdt møder d. 19.05. - 25.09. - 19.11. - 28.11. desuden et dialogmøde Kultur- og Fritidsudvalget d. 28.05. Der har derudover været afholdt arbejdsgruppemøder med billedkunstrådets medlemmer.

Status på indsatsområderne

Arkitekturguide/ maritim guide

Den planlagte arkitekturguide med fokus på byens og kommunens maritime historie er færdigtrykt og ligger nu klar til brug for turister og andre interesserede i byvandring i det gamle Aabenraa. Folderen ligger tilgængelig på Rådhuset, i Visit Aabenraa i Det gamle Rådhus og på biblioteket. Guiden er ligeledes i en digital version tilgængelig på kommunens hjemmeside. En tysk version er under udarbejdelse. BKR arbejder nu på en maritim guide for Løjtland og Kalvø.

Arkitekturens Dag

Det er tidligere besluttet at Arkitekturens Dag , der er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Billedkunstrådet fra 2018 fremover afholdes hvert andet år dvs. næste gang i 2020.

Sommer Ateliers

"Åbent Atelier"er afløst af "Sommerateliers" som en ny form for formidling af kunst i kommunen, hvor der fokuseres på samarbejde på tværs af grænsen. I år blev der i sommer holdt en kunstudstilling med inviterede kunstnere fra det sydlige Danmark og fra Sleswig Holstein. Udstillingerne har været vist henholdsvis Aabenraa Kunsthandel og i Galleri Nexus i Uge og i Sleswig Holstein.

Øvrige aktiviteter

Telemuren

Der har været et møde med Billekunstrådet, Aabenraa Kommune og kunstneren Ulla Viotti om placering af Telemuren ved en kommende sti mellem Arenaen og Kungehøjskolen. Kunstneren ønskede at Telemuren hurtigt blev genopsat i Aabenraa by som den oprindelig var tænkt til, inspireret af byens røde teglsten, orgelpiber og det blå hav der omgiver byen. Der var enighed om placeringen langs Dronning Margrethes vej. Telemuren regnes for den anerkendte Kunstners hovedværk.

Der har efterfølgende været borgerforslag og et møde om andre placeringer, hvorefter værkets fremtid atter er uvis.

Skulptur/ Vartegn i Løjt

Et kunstudvalg i Løjt Kirkeby inviterede billedkunstrådet til præsentation af et forslag til en større skulptur foran Løjt Forsamlingshus. Da en kunstner var valgt til opgaven og et færdigt forslag samt en model var udarbejdet, kunne Billedkunstrådet ikke indgå i opgaven som kunstfaglig rådgiver, og dermed heller ikke være part i ansøgninger om fondstøtte fra bla. Statens Kunstfond. Der er desuden ikke borgerenighed om projektets udformning eller placering

Flytning af mindesmærket "Sønnen"

Billedkunstrådet er i en høring af kommunen blevet bedt om en udtalelse vedr. flytning af "Sønnen "fra den nyanlagte Genforeningshave til den kommende Genforeningspark ved Folkehjem. Billedkunstrådet har anbefalet at skulpturen bliver stående i Genforeningshaven ud til stien, hvor mange unge og gamle dagligt passerer, og hvor den oprindelig er skænket til at stå.

Billedkunstrådet finder det uheldigt at der bruges megen tid på de rette beslutninger, der så efterfølgende kan forkastes af en ny borgergruppe.

Folder om John Kørners værk

Billedkunstrådet arbejder på en mindre folder om værket, der forventes færdig primo 2020.

Renovering af Nordbyen

Billedkunstrådet er glad for at være blevet inddraget i planlægningen af fornyelse af den nordlige bydel. I foråret var Billedkunstrådet en del af samarbejdet om valg af billekunstner Kristian Vodder Svensson til at udføre gavlmaleriet der blev indviet d. 30.08.

Renovering af Kunst og skulpturer

Per Kirkeby maleri

Der er indgået aftale med den af Kunstmuseet Brundlund Slot anbefalede konservator om renovering af værket inden for det afsatte beløb. Renoveringen påbegyndes primo 2020.

Vankunsten på Mutter Stahlboms Plads

Vandkunsten på Mutter Stahlboms Plads er efter en større renovering af skulptur, undergrund/vandtilførsel og afløb samt bassin atter i brug og blev genindviet lørdag d. 28.09.

Niels Junggreen Have var Billedkunstrådets lønnede projektleder på arbejdet med renovering af vandkunsten i tæt samarbejde forvaltningen for Teknik og Miljø.

Soluret af Piet Hein

Soluret af piet Hein er nu færdigrenoveret og genopsat.

Hønen af Hans Lembrecht Madsen

Skulpturen er blevet rekonstrueret og genopstillet i foråret.

 

Skulpturer Ugle og Lille Bjørn af Monica Poulsen

Den lille skultur " Uglen" ved det lukkede Hjordkær Børnehus er flyttet til Hjordkær Skole.

Billekunstrådet har drøftet mulighed og pris med kunstneren for en nyskabelse i granit af lille Bjørn. Der er søgt medfinansiering ved Sydbanks Fond.

Ny Kunstpris

Billedkunstrådet ønsker at markere genforeningen med en dansk / tysk kunstpris, dette kan ske i samarbejde med Stadt Kiel, Heirich Böll Stiftung. Prisen tænkes uddelt første gang i Aabenraa i 2020.

 

Pressearbejde og markedsføring

Billedkunstrådet har arbejdet med pressemeddelelser, annoncer og interviews for at fremme sit arbejde. Der har været en øget inddragelse af rådet i det kommunale arbejde med byfornyelse og renovering og vedligehold af kunstværker i kommunen.

 

Konklusion

Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplan 2019.

Vi ønsker en fortsat god dialog og sparring med såvel de politiske udvalg som aktørerne på kunstområdet i 2020. Rådet vil gerne bruge sin kunstfaglige ekspertise på at gøre byen attraktiv for borgerne og kommende tilflyttere til kommunen.

Via Billedkunstrådets medlemmers netværk føler vi os godt orienteret om aktiviteterne og om de nye tiltag der sker på kunstområdet både lokalt, regionalt og internationalt. Vi ser frem til et øget internationalt samarbejde over grænsen.

Billedkunstrådet er oprettet ud fra Statens Kunstfonds forordning for Kommunale Billedkunstråd.