Årsberetning 2018

Generelle aktiviteter

Afholdte møder

Billedkunstrådet har afholdt møder den 5/3, 29/4, 20/6, 3//10 og 29/11 samt dialogmøde med Kultur-og Fritidsudvalget 2/5. Der har desuden været afholdt arbejdsgruppemøder med medlemmer af rådet tilstede.

Status på indsatsområderne

Arkitekturguide

Billedkunstrådet har haft stor succes med sin skulpturguide for kommunen. Der er nu planlagt en arkitekturguide som supplement til skulpturguiderne. I løbet af året blev Rådet opmærksom på, at der mest savnedes en arkitekturguide med fokus på byens og kommunens maritime forhistorie. Arkitekturguiden er derfor blevet omdannet til en maritim arkitekturguide, hvor Erik Skifter Andersen har været behjælpelig med at udvælge bygningerne.

Arkitekturens Dag.

Aabenraa Kommune afholdt i samarbejde med Billedkunstrådet Arkitekturens Dag den 1/10 2018. Aabenraa Kommunes arkitekturpris gik i år til VUC’s nye bygning Glødelampen samt rosende omtale til Aabenraa Arena og UCsyd. Byforbedringsprisen blev givet til Gildegade 17. Borgernes favorit blev Åbæk Efterskoles nye tilbygning ”Skibet”.

Åbent atelier

Billedkunstrådet har i flere år støttet arbejdet omkring ”Åbent Atelier” i Aabenraa kommune. Der har i de sidste par år været arbejdet med nye former for formidling af kunst i kommunen, og i det forløbne år har rådet fokuseret på et samarbejde på tværs af grænsen. Det arbejde fortsætter i det kommende år.

Øvrige aktiviteter

Kunstprojektet Varnæs- Bovrup

Billedkunstrådet har arbejdet med en finpudsning af projektet, det gælder både vedligehold og endelig afslutning af regnskabet.

Udsmykning af Det gamle Rådhus

Der har i årets løb været en tæt mødeaktivitet omkring udsmykningen af Det gamle Rådhus. Rådet udskrev 2017 en konkurrence om udsmykningen, som blev vundet af kunstneren John Kørner ved bedømmelsen den 21/3. Dommere var borgmester, viceborgmester, næstformand for Børn- og Uddannelsesudvalget samt medlemmerne af Billedkunstrådet. Den 26/4 blev værket indviet. Udsmykningen er blevet et særdeles vellykket supplement til byens udsmykning. Billedkunstrådet arbejder med muligheden for at udgive en folder om værket. Niels Junggreen-Have har været udpeget af Billedkunstrådet til projektleder

Genforeningsparken

Medlemmer af Billedkunstrådet har været tilstede og deltaget i diskussionen omkring de forslag, der deltog i arkitektkonkurrencen. Dette skyldes også spørgsmålet omkring flytningen af vandkusnten fra Store Torv til pladsen foran biblioteket; et emne Rådet har arbejdet for de sidste to år.

Renovering af Nord-byen

Billedkunstrådet har været meget glade over at være blevet inddraget i arbejdet omkring fornyelse af den nordlige del af byen. Birte Sandorff Lock og formanden deltog 21/6 i et idemøde med Linda Bonde og Kasper Espersen, og der har været adskillige møder i løbet af året, hvor en eller flere fra rådet har deltaget.

Vandkunsten på Mutter Stahlbohms Plads

Niels Junggreen-Have var Billedkunstrådets projektleder på arbejdet med renovering af Vandkunsten. Dette har udviklet sig til et meget større arbejde end oprindeligt skønnet, idet der har vist sig adskillige fejl om mangler i konstruktionen af det nuværende bassin samt vandforsyningen til selve skulpturen. Af hensyn til naboer og erhvervsdrivende omkring pladsen mener rådet, at det er nødvendigt med et grundigt forarbejde.

Soluret af Piet Hein

Soluret af Piet Hein blev nedtaget i forbindelse med omlægningsarbejder i krydset mellem Løgumklostervej/ Jernbanegade. Ved nedtagelsen blev der konstateret flere fejl ved konstruktionen. Uret er nu renoveret og afventer opstilling.

Hanen af Lembrecht Madsen

Skulpturen er blevet nedtaget til renovering og opmaling med kunstnerens accept. Arbejdet er iværksat med Niels Junggreen-Have som projektansvarlig. Hanen forventes genopstillet i 2019.

Per Kirkeby maleri.

Der er blevet lavet en fotostat af værket, og denne er blevet ophængt på Kongehøjskolen. Billedet hang oprindeligt på Brundlundskolen. Værket afventer renovering inden endelig ophængning. Der søges om fondsmidler til dette restaureringsarbejde.

 

Pressearbejde og marketing

Billedkunstrådet har arbejdet med pressemeddelelser, annoncer og interviews for at fremme sit arbejde. Der har været en øget inddragelse af rådet i det kommunale arbejde omkring byfornyelse og renovering af kunstværker i kommunen.

Konklusion

Billedkunstrådet er tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplan 2018

Rådet har været meget bekymret over, at den årlige anlægsbevilling blev sparet bort forrige år, men rådet er yderst tilfreds med, at den nu atter er blevet genbevilget.

Vi ønsker en fortsat god dialog og gerne en udvidet sparring med såvel de politiske udvalg som aktørerne på kunstområdet også i 2019. Rådet vil gerne bruge sin ekspertise på at gøre kommunen attraktiv for nytilflyttere.

Via Billedkunstrådets medlemmers netværk føler vi os godt orienteret om aktiviteterne og de nye tiltag der sker på kunstområdet både lokalt, regional og nationalt. Vi ser også frem til et øget internationalt samarbejde over grænsen.